img-404

ForgeryNet: A Versatile Benchmark for Comprehensive Forgery Analysis

Yinan He, Bei Gan, Siyu Chen, Yichun Zhou, Guojun Yin, Luchuan Song, Lu Sheng, Jing Shao, Ziwei Liu

Find more

Challenge

Video


Download


Paper

Project